CREW
Directed by Selçuk Ören
Written by Selçuk Ören
3D Character Design by Başak Demir
3D Character Texture by Halil İbrahim Camgöz & Selçuk Ören
3D Character Animation by Sinan Çoşar
Rig by Erkam Çelik
Render by Halil İbrahim Camgöz
2D Animation by Türkhan Emrah Tümer
Background Design by Selçuk Ören
Compositing by Türkhan Emrah Tümer
Storyboard by Selçuk Ören
Sound Design by Yağızcan Balta
Music by Yağızcan Balta
Produced by Selçuk Ören